START BAND SONGS MEDIEN KONTAKT LINKS

Fastelovend he am Rhing

Kumm, mer dun einfach jet laache
Kumm, mer dun de Pappnas an
Un dann jon mer all erus
Weil ne Jecke fiere muss
Endlich widder Fastelovendszick

Fastelovend he am Rhing
Dat es unser Ding
Met Hätz un Sonnesching
Su weed et immer sin

Kumm, mer dun och keiner frore
Kumm, mer dun dat, wo mer Freud dran han
Mer jon noch nit noh Hus
Et es noch lang nit Schluss
Mer fieren durch bes dat der Nubbel brennt

Fastelovend he am Rhing
Dat es unser Ding
Met Hätz un Sonnesching
Su weed et immer sin

Text: Gerold Ulbrich & Elmar Gievers
Musik: Gerold Ulbrich & Elmar Gievers
Erscheinungsjahr: 2012