START BAND SONGS MEDIEN KONTAKT LINKS

Schwad nit - dun et

Schwad nit – dun et
Söns es de Zick vörbei
Schwad nit – dun et
Ne Draum, dä brich entzwei

Ich wollt su vill, ach hätt ich doch
Su vill künnt ich noch dun
Doch mir fehlt de Zick doför
Su dräum ich nor dovun
Ich saach: „Dat maach ich späder ens.“
Doch späder, dat es nie
Wat maach ich jetz? Ich muss he rus
Söns pack ich dat nit mih

Schwad nit – dun et
Söns es de Zick vörbei
Schwad nit – dun et
Ne Draum, dä brich entzwei

Hätt un wöd un wör un wann
Nä, dat zällt doch all nit
Die Chance, die es janz flöck vörbei
Un ald bes do se quit
Do säs dir off: „Wann dit un dat,
Jo, dann jöv ich mich dran.“
Dat Levve es doch vill ze koot
Minsch, pack et selver an

Schwad nit – dun et
Söns es de Zick vörbei
Schwad nit – dun et
Ne Draum, dä brich entzwei

Nemm alles met op dingem Wäch
Do muss en selver jon
Un bereue solls do nor
Wat do noch nit jedon

Schwad nit – dun et
Söns es de Zick vörbei
Schwad nit – dun et
Ne Draum, dä brich entzwei

Text: Elmar Gievers
Musik: Elmar Gievers
Erscheinungsjahr: 2006